skip to Main Content

De huidige elektriciteitsopwekking maakt voornamelijk gebruik van fossiele brandstoffen en in een beperkte mate van wind en zon. Dit zal in de toekomst veranderen, waarbij het echter de vraag is of bij het elektrificeren van de economie en maatschappij er voldoende duurzaam opgewekte elektriciteit kan worden geproduceerd. De ombouw van een kolen- of gascentrale naar een op waterstof gevoede elektriciteitscentrale is technisch heel goed mogelijk, waarbij een groot gedeelte van de oude centrale behouden blijft. Hierdoor ontstaat er extra duurzaam opgewekte capaciteit die het zelfs mogelijk zouden kunnen maken dat de aanleg van windparken beperkt zal worden.

Indien er naast een waterstofcentrale een regeneratie faciliteit van H2Fuel wordt gebouwd, kan de centrale de elektriciteit leveren voor de productie van H2Fuel en de waterstof productie aanwenden voor haar eigen voeding en in tijden van overproductie deze als H2Fuel in de markt zetten voor aanwending door derden.

Back To Top